Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Sen svätojánskej noci
Pred odchodom na odpočinok

 


Dokumenty Divadla Astorka Korzo '90

Podávanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti podľa Zásad uplatňovania zákona č.307/2014 Z.z,  vydaných BSK.

Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór BSK

Spôsob podávania podnetov:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu kontrolor@region-bsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu Úradu BSK, hlavný kontrolór, Sabinovská 16, 821 05 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie

"DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ".

Takto označený podnet podateľňa Úradu musí bez jeho otvorenia bezodkladne doručiť hlavnému kontrolórovi.

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok divadla je zobrazené na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciam. Dokumenty sú pridané od 1.1.2012.

Vyberte si požadovaný typ dokumentov: Faktúry | Objednávky | Zmluvy